Algemene voorwaarden & Privacy verklaring voor de verhuur van Boten en Sups van Vuntus Vloot VOF

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Verhuurder: Vuntus Vloot VOF handelend onder de naam Vuntus Vloot;
 • Huurder: persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met Verhuurder afsluit;
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder voor de huur van een Boot;
 • Boot: het vaartuig van Verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere uitrusting en inventaris die aan het vaartuig toebehoren;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die Verhuurder en Huurder sluiten voor de verhuur van een Boot.
Heeft u vragen en/of opmerkingen betreffende de algemene voorwaarden. Neem dan gerust contact op middels E-mail of telefoon, welke te vinden zijn op de website.

Artikel 3. Verplichtingen Huurder

 1. Door een Boot te huren gaat Huurder akkoord met de voorwaarden zoals hierin beschreven. In gevallen waar in de voorwaarden niet is voorzien, is Verhuurder de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en/of geen doorgang kan vinden. Belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van de Huurder.
 2. Het aantal personen wat op de Boot bemand mag worden, mag niet overschreden worden. Belangrijk: kinderen en huisdieren tellen mee voor het maximaal aantal personen.
 3. De minimumleeftijd om een Boot bij Verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar. De Huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 4. Er is geen vaarbewijs nodig om een Boot te huren en/of te besturen.
 5. De Boot dient op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie terug te zijn in dezelfde staat zoals de Boot is ontvangen bij de aanvang van de huurtermijn (schoongemaakt, kussens netjes opgeruimd, etc.).
 6. De schipper / bestuurder mag voor- of tijdens het varen geen alcohol en/of drugs nuttigen. Wanneer Verhuurder overmatig alcohol- c.q. drugsgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in.
 7. Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goedzeemanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporter nimmer in het geding is. Indien gewenst en bij toereikende voorraad, stellen wij zwemvesten voor kinderen ter beschikking tegen een op de website vermeld tarief.
 8. (Huis-)Dieren zijn toegestaan aan boord, mits de Boot netjes schoongemaakt wordt ingeleverd aan het einde van de huurperiode.
 9. Maximum snelheid op de Vuntus plas is 6 km/u. Op de Loosdrechtse plassen geldt: 10 km/u (half gas) als maximum. Let op: de snelheid op de Vecht is 5 km/u (stapvoets varen).
 10. Gemotoriseerd varen in beschermde natuurgebieden is niet toegestaan. Let hier met name op als u op de Vuntus vaart!
 11. Het is niet toegestaan de Boot onbeheerd achter te laten.
 12. Het is niet toegestaan om met de Boot naar Utrecht of Amsterdam te varen. Op de bij aanvang geleverde kaart staan gemelde vaargebieden aangegeven.
 13. Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.
 14. Huurder dient rekening te houden met de openingstijden van de sluizen. Kijk voor een actueel overzicht op https://recreatiemiddennederland.nl/sluizen
 15. Huurder is verplicht bij schade, storing of bij een storing signaal vanaf het instrumentenpaneel om de motor direct uit te zetten en telefonisch contact met de Verhuurder op te nemen.
 16. Huurder dient de sleutels van een Boot bij terugkomst bij de receptie van Verhuurder in te leveren.
 17. Eventuele sleep- of leeghoos- kosten die ontstaan door schuld/nalatigheid van Huurder worden in rekening gebracht aan de Huurder.
 18. De Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de Verhuurder mededelen.

Artikel 4. Verplichtingen van de Verhuurder

 1. Bij aanvang van de huurtermijn draagt de Verhuurder de Boot over aan Huurder. De Verhuurder draagt er zorg voor dat de Boot in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het is bestemd.
 2. De Verhuurder is verplicht de Boot ten behoeve van de Huurder te verzekeren overeenkomstig artikel 10.
 3. De Verhuurder wijst Huurder voor de aanvang van de huurtermijn op eventuele al bestaande schade aan de Boot en legt deze schriftelijk vast.

Artikel 5. Reserveren

Reserveren kan via de website van Verhuurder, via e-mail of telefonisch. De reservering is alleen geldig wanneer een bevestiging van Verhuurder kan worden overlegd. Voor het vastleggen van de reservering dient de volledige huursom zijn te voldaan. Het is Verhuurder te allen tijde mogelijk een reservering op voorhand of na het boeken alsnog af te wijzen / te annuleren, e.g. door negatieven ervaringen met desbetreffende klant of overige bedrijfsgerelateerde zaken.

Artikel 6. Annuleren

Indien de Boot niet op de afgesproken tijd opgehaald wordt, heeft de Verhuurder het recht om de Boot aan een ander te verhuren. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 48 uur voor de reserveringsdatum.

Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit geheel ter beoordeling van de Verhuurder. Als deze situatie zich voordoet wordt getracht een alternatieve datum te plannen.

Artikel 7. Borgstelling

De borg bedraagt €200,-. De borg dient Huurder ter plaatse te voldoen en een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. De door Huurder betaalde borg in combinatie met een geldig legitimatiebewijs geldt als borgstelling. Als de Boot volgens de overeengekomen voorwaarden terug is op de afgesproken locatie aan het einde van de huurtermijn en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg geretourneerd.

Artikel 8. Eigen risico

Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt €200,-. In geval van schade houdt Verhuurder het eigen risico altijd in. Het is de taak van de Huurder, indien een andere partij de veroorzaker is, het eigen risico te verhalen op de veroorzaker.

Artikel 9. Huurtijden

Een overzicht van onze huurtijden is te vinden op de website van Verhuurder onder het menu item Tarieven. Indien de Boot niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie terug is, zal de Huurder, afhankelijk van de tijdsduur, moeten bijbetalen. Belangrijk: het bij te betalen bedrag is niet gebaseerd op het gangbare huurtarief maar op basis van dubbel tarief.

Artikel 10. Verzekering en Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder zorgt dat de Boot ten behoeve van Huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) uitsluitend met betrekking tot materiële schade aan de Boot en/of het aangevaren object met een eigen risico van € 200,- per schadegeval.
 2. Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle (gevolg)schade aan en/of verlies van de Boot ontstaan gedurende de huurtermijn, tenzij Huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
 3. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg) schade van welke aard dan ook aan eigendommen van Huurder en andere opvarenden, dan wel diefstal/verduistering van deze eigendommen.
 4. Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct door de Huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens de huurtermijn. Hieronder valt ook (gevolg) schade aan het eigendom van de Huurder en (gevolg) schade aan het eigendom van Verhuurder en derden.
 5. Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en/of op het water. Huurder betreedt eveneens op eigen risico en verantwoording het terrein/de haven van Verhuurder.
 6. Huurder is in gebreke als blijkt dat Huurder verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is Huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die Verhuurder moet maken en (gevolgen) van eventuele claims van derden aan Verhuurder.

Artikel 11. Acties / Cadeaubonnen

 1. Iedere cadeau- /kortingsbon is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en/of letters. U dient de cadeau- /kortingsbon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de cadeau- /kortingsbon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeau- /kortingsbonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Vuntus Vloot behoudt zich het recht voor om een cadeau- /kortingsbon niet te accepteren indien bij het opstellen van de kortingscode door Vuntus Vloot een fout begaan is (te noemen: de prijs, de geldigheidstermijn en overige details).
 2. Om een cadeau- /kortingsbon te gebruiken dient u de door u geselecteerde boeking te plaatsen. Tijdens het boekingsproces vult u vervolgens de exacte code in binnen het vak kortingscode, het verschuldigde huurbedrag zal automatisch aangepast worden.
 3. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeau- /kortingsbon. Iedere cadeau- /kortingsbon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeau- /kortingsbon niet meer worden gebruikt.
 4. Cadeau- / kortingsbonnen uitgegeven door Vuntus Vloot zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij het desbetreffende bedrijf d.w.z. Vuntus Vloot.
 5. U kunt per bestelling 1 cadeau- /kortingsbon inleveren.
 6. Cadeau- / kortingsbonnen kunnen niet voor reeds geboekte boekingen gebruikt worden.
 7. Cadeau- / kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeau- /kortingsbon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de betaalmethoden: Stripe (internetbankieren), Pin op locatie.
 9. Het is niet toegestaan cadeau- /kortingsbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeau- / kortingsbonnen wordt ontzegd. Daarnaast kan het leiden tot het in totaliteit ontzeggen van het maken van boekingen.

Het is niet toegestaan cadeau- / kortingsbonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Vuntus Vloot. In deze privacy verklaringen leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je onze website bezoekt, wanneer je gebruikt maakt van onze diensten of wanneer je op andere wijze met ons in contact bent.

Hieronder omschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. VERWERKEN

Vuntus Vloot verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of indien je persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dat kan het geval zijn bij:

 1. persoonlijk contact per post, e-mail of telefoon;
 2. het via onze website maken van een reservering:
 3. het afnemen van onze diensten;
 4. het bezoeken van onze website (www.vuntusvloot.nl)

Bij het persoonlijk contact en/of bij het via onze website maken van een reservering en/of bij het afnemen van onze diensten verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor-en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • rekeningnummer als borgstelling

Bij het bezoeken van onze website, kunnen wij een aantal persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over het betreffende apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, jouw locatie en jouw IP-adres.

Online betaling van reserveringen en/of het afnemen van diensten vindt niet plaats op onze website, maar via het platform van onze gerenommeerde payment provider Stripe.

2. DOELEINDEN

De redenen waarom we jouw persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • Om jouw verzoeken en reserveringen goed te kunnen afhandelen;
 • Om je te informeren over onze diensten;
 • Om je te helpen en ondersteunen waar nodig;
 • Om onze diensten en website te verbeten;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op onze diensten.

3. DELEN

Vuntus Vloot zal jouw persoonsgegeven niet verkopen aan derden. Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien;

 • Het in jouw eigen belang is;
 • Wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, of
 • Wij diensten van derden inschakelen die noodzakelijk zijn voor het leveren en/of uitvoeren van onze diensten in overeenstemming met deze privacy verklaring. (bv. Stripe)

4. BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING

Vuntus Vloot zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te realiseren dan wel zo lang als door de wet toegestaan of vereist is.

Vuntus Vloot neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat wij hierin tekort schieten, neem dan contact op met ons via [email protected].

5. HET GEBRUIK VAN COOKIES

Vuntus Vloot maakt gebruik van de functionele, technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op je recht op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen voor het behoren werken van de website en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Daarbij kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze cookies meer opslaat. Bovendien kun je ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser.

6. INZIEN, CORRIGEREN OF HET VERWIJDEREN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die van je verwerken in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Je hebt het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, of bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij het je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indien om jouw persoonsgegevens die van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een andere gewenste organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, bezwaar op de verwerking of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming indienen per mail. Neem hiervoor contact met ons via [email protected]. De verwijdering van persoonsgegevens die wegens onze wettelijke fiscale verplichtingen niet verwijderd kunnen worden, is hiervan uitgesloten.

7. VERSIE EN WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE PRIVACY VERKLARING

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2021. Wij kunnen deze privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook om de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Wanner er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze privacy verklaring, zullen wij jou hierover duidelijk informeren (via de website of door jou direct te informeren).

8. VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN?

Heb je een vraag, opmerking of klacht over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy? Neem dan per mail contact met ons op via [email protected].